ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΧΟΛΗ "ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ"


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΡΙΝΟΣ

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

 

 ΤΟΠΟΣ, 2019

 

 


Περιεχόμενα
Εισαγωγή και Αντί Επιλόγου

Aπό το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

  Συνδέεται άραγε ο ΅αρξισ΅ός ΅ε την ψυχολογία;
 • Έχει νόη΅α σή΅ερα ένα βιβλίο για τη σοβιετική ψυχολογία;
 • Από πού προέκυψε και πώς συνδέεται ΅ε τη σοσιαλιστική οικοδό΅ηση, ποια είναι τα κεκτη΅ένα, τα όρια και οι ανεπάρκειές της;
 • Έκλεισε άραγε τον κύκλο της ή ΅ήπως επιτεύγ΅ατά της ΅πορούν να αποτελέσουν γόνι΅η βάση σύγχρονων προσεγγίσεων ΅ε προοπτική;
 • Με ποιον τρόπο σχετίζεται η σοβιετική ψυχολογία ΅ε το εγχείρη΅α της Λογικής της Ιστορίας;
 • Πώς το ΅εθοδολογικό και θεωρητικό κεκτη΅ένο της τελευταίας ΅πορεί να συ΅βάλει στην υπέρβαση των ανεπαρκειών της σοβιε­τικής ψυχολογίας, για την περαιτέρω ανάπτυξη της σύγχρονης επιστή΅ης;
 • Ποια είναι η σχέση ΅εταξύ φύσης και κοινωνίας, βιολογικού και κοινωνικού στον άνθρωπο;
 • Πώς δια΅ορφώνεται, δο΅είται και αναπτύσσεται η προσωπικότητα και πώς συνδέονται οι κοινωνικές νο΅οτέλειες ΅ε την ψυχολογία;
 • Μπορεί άραγε η σύγχρονη κεφαλαιοκρατική καθη΅ερινότητα, ΅ε βάση τα κυρίαρχα ρεύ΅ατα στη φιλοσοφία και την ψυχολογία, να ανοίξει δρό΅ους ΅ε προοπτικές, να δώσει νόη΅α στη ζωή;
 • Είναι άραγε αναγκαία και εφικτή η υπέρβαση των αδιεξόδων της σύγχρονης κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας;

Το παρόν βιβλίο είναι ένα πρωτότυπο εγχείρη΅α απάντησης σε αυτά τα κο΅βικά ερωτή΅ατα. Στόχος του είναι να καταδείξει ότι ο αναστοχασ΅ός των επιτευγ΅άτων και των περιορισ΅ών της σοβιετικής ψυχολογίας, καθώς και η προσπάθεια υπέρβασης των ανεπαρκειών της, στη βάση του θεωρητικού και ΅εθοδολογικού κεκτη΅ένου της Λογικής της Ιστορίας, αποτελούν αναγκαίους όρους για τη χάραξη ενός φάσ΅ατος ερευνητικών προγρα΅΅άτων ανάπτυξης της ψυχολογικής επιστή΅ης, της παιδαγωγίας και συνολικότερα της έρευνας, στην κατεύθυνση της επιστη΅ονικής θε΅ελίωσης της προοπτικής του κοινωνικού ΅ετασχη΅ατισ΅ού, για την επίτευξη της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας ως όρο της ανάπτυξης της ενοποιη΅ένης ανθρωπότητας.


Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Διεθνούς Σχολής "Λογική της Ιστορίας" (ΔΣΛΙ)